16 maart 2017

Algemene voorwaarden Feeddex

Artikel 1 - Toepasselijkheid
a) Op alle offertes van, alle opdrachten aan en alle overeenkomsten met Feeddex bv, tot het verrichten van werkzaamheden zijn de hierna volgende voorwaarden van toepassing.
b) Onder de werkzaamheden bedoeld in voorgaande lid van dit artikel zijn in ieder geval begrepen – maar deze zijn daartoe niet beperkt – het faciliteren van een klanten-feedbacksysteem alsmede het verwerken van hieruit voortvloeiende informatie en aanverwante dienstverlening.
c) Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of op eigen voorwaarden/bedingen kan de opdrachtgever slechts een beroep doen indien die bedingen of voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door Feeddex bv zijn aanvaard. Deze aanvaarding zal slechts betrekking hebben op de betrokken overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
d) De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met Feeddex bv gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

Artikel 2 - Offertes
a) Alle offertes en aanbiedingen van Feeddex bv zijn geheel vrijblijvend.
b) Opdrachten en wijzigingen daarin zijn voor Feeddex bv pas bindend indien zij schriftelijk door haar zijn aanvaard.

Artikel 3 - Duur abonnement
a) Het abonnement heeft een onbepaalde duur met een in de overeenkomst vermelde minimumperiode.
b) Na afloop van de minimumperiode wordt de overeenkomst voor onbepaalde tijd verlengd, tenzij een der partijen de overeenkomst per aangetekende brief tegen het einde van de minimumperiode heeft beëindigd met inachtneming van de opzeggingstermijn vermeld in de overeenkomst. Ook tijdens de verlenging voor onbepaalde tijd kan elke partij de overeenkomst bij aangetekende brief beëindigen met inachtneming van de opzeggingstermijn vermeld in de overeenkomst.

Artikel 4 - Prijzen, betalingen
a) De door Feeddex bv genoemde prijzen of anderszins genoteerde prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, exclusief de krachtens de wet verschuldigde Omzetbelasting.
b) Het door de opdrachtgever verschuldigde wordt per kwartaal gefactureerd. Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te zijn geschied.
c) Indien de opdrachtgever het bedrag van de declaratie, zoals door hem verschuldigd, niet binnen de vastgestelde termijn voldoet, is hij in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.
d) Indien de opdrachtgever het bedrag van de declaratie, zoals door hem verschuldigd, niet tijdig voldoet, is hij daarover met ingang van de datum waarop hij conform het hiervoor bepaalde de bepaling van het vorige lid in gebreke is aan Feeddex bv rente verschuldigd over de periode waarin hij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen. De verschuldigde rente bedraagt 1% per maand, doch nimmer minder dan de wettelijke rente, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand zal worden beschouwd.
e) Alle gerechtelijke alsmede buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van enige vordering op de opdrachtgever, komen te zijnen laste. Buitengerechtelijke kosten zullen worden geacht tenminste 15 % van het te vorderen bedrag te bedragen, met een minimum van 250 euro.
f) Teneinde zich aan onvoorziene omstandigheden en zich wijzigende toestanden te kunnen aanpassen, kan Feeddex bv opdrachtgever schriftelijk in kennis stellen van die wijzigingen in de vergoedingen van de Feeddex-diensten die Feeddex bv noodzakelijk acht, zulks met mededeling van de datum van ingang, welke niet eerder zal liggen dan 30 dagen na bedoelde schriftelijke kennisgeving.

Artikel 5 - Industriële en intellectuele eigendom
a) Alle rechten van industriële of intellectuele aard, waaronder auteursrechten, met betrekking tot van Feeddex bv afkomstige of door haar gebruikte computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, onderzoeksmethoden, voorstellen voor onderzoek, alsmede met betrekking tot de bij een en ander horende stukken, alsmede voorts met betrekking tot alle door Feeddex bv vervaardigde rapportages, inclusief alle andere in het kader van de opdracht door Feeddex bv opgestelde stukken, zoals vragenlijsten en analyse-schema’s, etc., worden en blijven, zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van Feeddex bv, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming daarvan van de opdrachtgever zelf of ingeschakelde derden.
b) De uitoefening van deze rechten is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Feeddex bv voorbehouden.

Artikel 6 - Geheimhouding en exclusiviteit
Feeddex bv is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, ten aanzien van alle informatie die haar door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten, een en ander voor zover van vertrouwelijke aard, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 7 - Opslag informatie
Feeddex bv is verplicht zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de informatie.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid
a) Feeddex bv is nimmer aansprakelijk voor een bedrag groter dan 50% van het factuurbedrag van de desbetreffende (deel)opdracht over de laatste 12 maanden voorafgaand aan de schade veroorzakende gebeurtenis met een maximum van € 10.000. Feeddex is niet aansprakelijk voor welke vervolgschade dan ook door de opdrachtgever en/of derden onmiddellijk of middellijk (gevolgschade) geleden, van materieel of immaterieel karakter, ten gevolge van of in verband met de uitvoering, de niet-uitvoering of de niet tijdige uitvoering van overeenkomsten als waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, behoudens voor het geval en voor zover deze aansprakelijkheidsuitsluiting in strijd zou zijn met de openbare orde en goede zeden c.q. wettelijke bepalingen van dwingendrechtelijke aard.
b) Feeddex bv is niet verplicht tot schadevergoeding anders dan tot kosteloze verbetering van de te verrichten werkzaamheden met betrekking tot vertragingen, fouten, onjuistheden of misslagen bij de uitvoering van de werkzaamheden begaan, tenzij sprake is van opzet of roekeloosheid van Feeddex bv.

Artikel 9 - Geschillen
a) Op de rechtsverhouding tussen Feeddex bv en de opdrachtgever is exclusief Nederlands recht van toepassing.
b) Ter zake van alle geschillen, verband houdende met offertes, opdrachten en overeenkomsten welke door deze voorwaarden worden beheerst, is de rechter te Amsterdam bevoegd.

Wij willen graag dat u onze website zo goed mogelijk kunt gebruiken. Daarvoor plaatsen we cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten